Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 18, 2013
Image Size
544 KB
Resolution
1500×1134
Submitted with
Sta.sh
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
8,487 (3 today)
Favourites
639 (who?)
Comments
95
Downloads
391
×
Vietchan (Fullview) by Wlotus-2307 Vietchan (Fullview) by Wlotus-2307
A full view of: . I'm still in my hometown to celebrate the lunar new year and don't have scanner >.<. Sorry for the low quality orz.
Big head, muhahahah
Add a Comment:
 
:icontheaimandps:
THEAIMANDPS Featured By Owner Jul 6, 2013  Hobbyist Digital Artist
WOW!!! i love it!!! ^^
Reply
:iconsaxony-aph:
Saxony-APH Featured By Owner May 9, 2013
When will you upload the full scanned version? :D
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Aug 31, 2013
Soon in October, I'm guess :D
Reply
:iconyuriakira:
YuriAkira Featured By Owner Mar 21, 2013
Oh wow!
Reply
:iconnamine812:
namine812 Featured By Owner Mar 15, 2013  Student Digital Artist
ve dep qua!
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 16, 2013
Cảm ơn bạn ^_^
Reply
:iconnamine812:
namine812 Featured By Owner Mar 16, 2013  Student Digital Artist
mình mà vẽ tấm này đc là mình tự tử :iconkillmyselfplz:
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Mar 12, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Bao giờ mới scan tấm này lên? ;o;
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Mar 12, 2013
Dạ scan rồi hồi tết nhưng không để ý tiệm scan, mang về nhà mới thấy nó bị... sọc sọc nhiều màu ké dài nhiều đường ngang tranh(do máy scan hư .__.''). Mà bản gốc thì đã bay mất rồi ; 3;. Giờ chỉ có nước một ngày nào đó rảnh rỗi em ngồi pê ẹt lại mấy cái sọc đó thôi .__.
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Mar 12, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Mất bản gốc rồi sao? ;o; A, buồn lai láng ~~~
Reply
Add a Comment: